ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

Chitchai

แนวคิด

    

    ผมได้จัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีแนวคิดว่า ถ้ามีระบบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรออนไลน์ ให้นักเรียนไปพิมพ์ได้เอง ประกอบ portfolio ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งการพิมพ์แจกเป็นกระดาษ อาจจะทำให้โรงเรียนไม่สามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียนได้ทุกคน ทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ จึงทำให้มีแค่นักเรียนบางส่วนที่จะได้รับแจกจากโรงเรียน และเป็นเฉพาะงานที่สำคัญๆ และมีจำนวนไม่มากนัก อย่างเช่น ต้องถ้าออกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วม และทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำเกียรติบัตรถึง 3,000 ใบ เฉพาะกิจกรรมนี้เพียงกิจกรรมเดียว ซึ่งมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมอบรมต่างๆ ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับ (ระดับละประมาณ 500 คน) คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
    ดังนั้นการจัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ จะทำให้โรงเรียนสามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียน และบุคคลากร ได้ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสร้างเกียรติบัตร และส่ง Link เพื่อให้ผู้รับสามารถ Print เกียรติบัตรได้แบบอนนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีรูปแบบการออกเลขที่เกียรติบัตร ให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 แบบใหม่สะดวกต่อการจัดทำทะเบียนเกียรติบัตร เพิ่ม ลด แก้ไขรายชื่อได้ง่ายกว่ารูปแบบเดิม เช่น เลขที่ 1234 วก.ว 01/2566 และแบบที่ 2 แบบดั้งเดิม เช่น เลขที่ วก.ว 1234/2566 และสามารถเข้าไปทดลองใช้งาน ได้ที่ Web ทดสอบการใช้งาน เลขที่เกียรติบัตร แบบที่ 1 (แนะนำ) | Web ทดสอบการใช้งาน เลขที่เกียรติบัตร แบบที่ 2 (แบบเดิม) โดยใช้ Username และ Password ที่ให้ไว้ด้านล่าง Website นี้

 

คุณสมบัติ

Generic placeholder image
รวดเร็ว
สร้างเกียรติบัตรได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 นาที มีระบบค้นหารายชื่อผู้รับ เพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ ในกรณีมีผู้ได้รับเกียรติบัตรเป็นจำนวนมาก
Generic placeholder image
ใช้ง่าย
เมนูเรียบง่าย สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของเกียรติบัตรได้ภายในหน้าเดียว พร้อมสารสนเทศทะเบียนเกียรติบัตร ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ระดับสูง
Generic placeholder image
เลือก font ได้
ผมได้จัดเตรียม Font ไว้ให้เลือกใช้มากกว่า 25 รูปแบบ เช่น Anuphan Athiti Charm Charmonman Chonburi Fahkwang Itim K2D Kanit Kodchasan KoHo Krub Maitree Mali Mitr Niramit Pattaya Pridi Prompt Sarabun Sriracha Srisakdi Taviraj Thasadith Trirong และจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
Generic placeholder image
ใส่ข้อมูลได้ 3 บรรทัด
สามารถใส่ข้อมูลได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 3 บรรทัด เช่น บรรทัดแรกเป็น คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล บรรทัดที่สอง เป็นชื่อโรงเรียนหรือระดับชั้น บรรทัดที่สามเป็น ผลการแข่งขัน หรือ ข้อมูลรายการเกียรติบัตร สามารถใช้เพียง 1 หรือ 2 บรรทัดก็ได้ โดยรับข้อมูลจากไฟล์ .csv บรรทัดใดไม่ใช้ให้เว้นว่างไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น