Home

ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

Chitchai

แนวคิด

    

ผมได้จัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมีแนวคิดว่า ถ้ามีระบบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรออนไลน์ ให้นักเรียนไปพิมพ์ได้เอง ประกอบ portfolio ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งการพิมพ์แจกเป็นกระดาษ อาจจะทำให้โรงเรียนไม่สามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียนได้ทุกคน ทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ จึงทำให้มีแค่นักเรียนบางส่วนที่จะได้รับแจกจากโรงเรียน และเป็นเฉพาะงานที่สำคัญๆ และมีจำนวนไม่มากนัก อย่างเช่น ต้องถ้าออกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วม และทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำเกียรติบัตรถึง 3,000 ใบ เฉพาะกิจกรรมนี้เพียงกิจกรรมเดียว ซึ่งมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น กีฬาสี ทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมอบรมต่างๆ ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับ (ระดับละประมาณ 500 คน) คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
    ดังนั้นการจัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ จะทำให้โรงเรียนสามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียน และบุคคลากรได้ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปกติโปรแกรมนี้จะต้องทำการจ้างนักพัฒนาโปรแกรมในการเขียนขึ้นมา คิดค่าใช้จ่ายราวๆ 8,000 - 10,000 บาท ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กคงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผมจึงนำ Code โปรแกรมนี้มาแจกให้โรงเรียนไปใช้ได้ฟรีโดยนำไปติดตั้งที่ Server ของโรงเรียนของท่านเอง และปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญคือ ไม่นำไปแจกจ่าย หรือขายต่อ แม้จะนำไปแก้ไขในบางส่วนแล้วก็ตาม สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี server ของตนเอง สามารถขอแชร์พื้นที่ Server ส่วนตัวของผมได้ โดยช่วยผมจ่ายค่าเช่า Server จำนวน 100-300 บาทต่อปี แล้วแต่ขนาดโรงเรียน
    และขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ที่ได้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้นำไปใช้กับนักเรียนของตนเองได้ฟรีด้วยครับ

 

คุณสมบัติ

Generic placeholder image
รวดเร็ว
ทำงานได้รวดเร็ว ใช้หน่วยความจำเริ่มต้นน้อย ช่วยให้เว็บไซต์เปิดได้เร็วขึ้น สร้างเกียรติบัตรได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที มีระบบค้นหารายชื่อผู้รับ เพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ ในกรณีมีผู้ได้รับเกียรติบัตรเป็นจำนวนมาก
Generic placeholder image
ใช้ง่าย
เมนูเรียบง่าย สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของเกียรติบัตรได้ภายในหน้าเดียว ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ระดับสูง สามารถกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้
Generic placeholder image
เลือก font ได้
ผมได้จัดเตรียม Font ไว้ให้เลือกใช้มากกว่า 20 รูปแบบ เช่น Athiti Charm Chonburi Charmonman Itim K2D Kanit KoHo Kodchasan Krub Maitree Mali Mitr Pattaya Pridi Prompt Sriracha Srisakdi Taviraj Thasadith Trirong และจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
Generic placeholder image
ใส่ข้อมูลได้ 3 บรรทัด
สามารถใส่ข้อมูลได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 3 บรรทัด เช่น บรรทัดแรกเป็น คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล บรรทัดที่สอง เป็นชื่อโรงเรียนหรือระดับชั้น บรรทัดที่สามเป็น ผลการแข่งขัน หรือ ข้อมูลรายการเกียรติบัตร สามารถใช้เพียง 1 หรือ 2 บรรทัดก็ได้ โดยรับข้อมูลจากไฟล์ .csv บรรทัดใดไม่ใช้ให้เว้นว่างไว้

ข้อกำหนดเบื้องต้น